Polityka prywatności - Duraj's Wood

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

Informacje ogólne

W Duraj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z siedzibą w Wieprzu, ul. Beskidzka 779, 34-382 Wieprz („Duraj”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i dokładamy staranności, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy były należycie chronione. Niniejsza Polityka prywatności i cookies została stworzona, aby poinformować Ciebie, jakie dane osobowe Duraj przetwarza na Twój temat, w jaki sposób je wykorzystuje, przechowuje i udostępnia, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem tych danych. Niniejsza Polityka prywatności i cookies ma zastosowanie do wszystkich informacji o użytkowniku, które zbieramy, kiedy odwiedza naszą stronę internetową, czy w inny sposób wchodzi w interakcje z Duraj. 

Zapoznaj się poniższymi definicjami przyjętymi na potrzeby niniejszej Polityki:

Administrator – Duraj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z siedzibą w Wieprzu, ul. Beskidzka 779, 34-382 Wieprz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000692890, REGON: 070608394, NIP: 5531010732, 

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, 

Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności i cookies, 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Dane osobowe, które zbieramy

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, udostępnisz nam dane osobowe pochodzące z korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej. Przetwarzamy dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami drogą telefoniczną, możemy żądać podania danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy. W przypadku zbierania danych dla celów związanych z realizacją konkretnej umowy, przekażemy Tobie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Administrator posiada publiczny profil w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Jeśli zdecydujesz się zamieścić treści albo skomunikować z nami lub innymi osobami w ww. mediach społecznościowych zbierzemy informacje, które pozostawisz. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratora serwisu Facebook, Instagram. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do użytkowników zasady ochrony danych osobowych. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Gdy korzystasz z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług, takie jak czas wizyty czy wyświetlone przez Ciebie strony lub treści. Możemy zbierać również informacje techniczne, dotyczące Twojego urządzenia i oprogramowania, w tym typ urządzenia, system operacyjny i wersja, informacje o sieci komórkowej, adres IP, informacje o stronie odwiedzonej przez Ciebie przed i po odwiedzeniu naszej witryny.

 Wykorzystywanie danych

Twoje dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

  • sprzedaży produktów i usług związanych z produktami. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi;
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na, odpowiednio, ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia profilu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), a także komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych, informowania użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej firmy i dbanie o jakość sprzedawanych produktów i usług związanych z produktami;
  • analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności na stronie internetowej.

Przechowywanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy. Dane osobowe możemy również zatrzymywać zgodnie z wymogami prawa.

Ujawnianie danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Duraj odpowiedzialne za dostawę usług IT, a także operatorzy pocztowi. Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw oraz możemy je udostępniać innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.     Możemy udostępniać dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, ale identyfikują Twoje urządzenie za pomocą plików cookie podmiotów zewnętrznych, aby umożliwić tym podmiotom zewnętrznym świadczenie usług analitycznych. Podmioty te zbierają informacje z naszej strony internetowej, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń, adres IP, a także informacje o przeglądaniu przez Ciebie strony internetowej. Informujemy, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Duraj:

a) dostępu do Twoich danych osobowych; 

b) uzyskania kopii danych; 

c) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; 

d) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Duraj; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

e) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Duraj sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Duraj, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

f) przeniesienia danych do innego administratora: w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową.         

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Duraj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).        

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy w dziale „kontakt”.

Charakter podawania danych osobowych

W przypadku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku kontaktu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Cookies

Używamy plików cookies w sposób opisany poniżej. Pliki cookies to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Korzystanie z plików cookies jest powszechne dla większości stron internetowych. Cele, dla których podmioty używają plików cookies oraz podobnych technologii można podzielić generalnie na trzy następujące kategorie: serwisowe, analityczne, marketingowe.

Informujemy, że systemowe (serwisowe) pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie są niezbędne i umożliwiają działanie niezbędnych funkcji. Te pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Można je zablokować przy pomocy przeglądarki lub wtyczek, jednak strona nie będzie wtedy poprawnie działać.

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu sporządzania statystyk odwiedzin i sposobu korzystania ze strony.  Umożliwiają udoskonalenie funkcjonalności strony. Marketingowe pliki cookies służą śledzeniu użytkowników na stronie internetowej. Te pliki cookies wykorzystywane są w celu wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji poszczególnych użytkowników.

Google Analytics (ciasteczka analityczne)

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. 

Google AdWords (ciasteczka marketingowe)

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są tutaj:https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager, jest to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Gdy po raz pierwszy wchodzisz na stronę, prosimy o zgodę na wysyłanie analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” w okienku pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Możesz wyrazić zgodę na wysyłanie tylko analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu klikasz na przycisk „Zarządzaj cookies”. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Aby uniemożliwić wykorzystywanie danych przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Możesz również zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. O uzyskanie dodatkowych informacji czy pomoc możesz również zwrócić się bezpośrednio do nas na poniżej wskazane adresy w dziale „kontakt”. 

Kontakt

W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@durajswood.com lub adres korespondencyjny ul. Beskidzka 779, 34-382 Wieprz. 

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 30.04.2021 r.